МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В цих методичних рекомендаціях викладені загальні підходи щодо визначення вартості енергетичного аудиту промислових об’єктів в залежності від обраного типу аудиту та специфіки об’єкту аудиту, а також меж, характеру та обсягу робіт з енергетичного аудиту. Ці методичні рекомендації було розроблено в рамках проєкту «Консультування підприємств щодо енергоефективності», який виконується Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ).

В основу методики визначення вартості робіт з енергетичного аудиту покладено застосування нормативного методу визначення витрат на виконання певних аналітичних чи вимірювальних процедур (завдань). За одиницю виміру такої норми обрано «людино-день». Тривалість одного людино-дня складає 8 годин. Базова вартість робіт, що виконується протягом одного людино-дня, визначена на рівні фактичних цін, що діють на момент 1 травня 2021 року. В подальшому методика дозволяє коригувати базову вартість робіт без порушення всього алгоритму визначення вартості робіт з енергетичного аудиту.

Методичні рекомендації можуть використовуватись як енергоаудиторськими компаніями для підготовки комерційних пропозицій, так і представниками промислових підприємств, відповідальними за проведення енергоаудиту, для формування бюджету на проведення енергоаудиту або оцінки пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ціни та проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. Застосування методики формування вартості робіт з енергоаудиту, викладеної в цих методичних рекомендаціях, має обумовлюватися договором на проведення енергоаудиту.

Методичні вказівки можна завантажити за посиланням: https://saee.gov.ua/sites/default/files/blocks/guidebook_booklet_2021.06...

Тренінговий посібник для підготовки енергоаудиторів багатоквартирних житлових будівель у контексті Фонду енергоефективності України

Цей посібник було розроблено в рамках проєкту «Підтримка національного Фонду енергоефективності та програми екологічних реформ S2I в Україні», який реалізується в Україні Німецьким товариством міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи і ядерної безпеки Німеччини (BMU) у рамках Міжнародної Ініціативи з питань зміни Клімату (ІКІ). Зазначений Тренінговий посібник допоможе центрам підготовки енергоаудиторів будівель у розгортанні на своїй базі 9-ти денних курсів підвищення кваліфікації з проведення аудиту енергетичної ефективності (енергетичного аудиту) будівель. Посібник є частиною тренінгових матеріалів для підготовки енергоаудиторів багатоквартирних житлових будівель у контексті діяльності Фонду енергоефективності України.

Посібник доступний для завантаження за посиланням: https://eeplatform.org.ua/storage/app/media/books/treninhovyy-posibnyk-dlya-pidhotovky-enerhoaudytorivwebcompressed-11669119204.pdf

Посібник з енергоаудиту

У рамках виконання проєкту «Консультування підприємств щодо енергоефективності», який з 2017 року виконується компанією Deutsche Gesellschaft the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини, та для подальшого використання в якості загального довідника з питань впровадження стандарту ISO 50002 в Україні було розроблено даний посібник, що містить інформацію для підприємств, організацій та надавачів послуг, які зобов'язалися підвищити свою енергоефективність, щодо моніторингу енергоспоживання, формування базового рівня споживання, чітке визначення цільових показників скорочення енергоспоживання та впровадження найкращих практик зменшення використання енергії та скорочення викидів парникових газів. GIZ закликає компанії проводити енергоаудити для визначення можливостей підвищення енергоефективності обладнання та виробничих процесів.
Мета посібника – установити єдину методику та запропонувати інструменти, якими компанії-енергоаудитори можуть користуватися для проведення енергоаудитів, що забезпечить отримання ними порівнюваних результатів.
 
Посібник доступний для завантаження за посиланням: https://uamap.org.ua/storage/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83.pdf

Практичний посібник з енергетичного аудиту промислових підприємств

В цьому Посібнику викладені загальні методичні підходи щодо проведення енергетичних аудитів промислових підприємств у відповідності з загальною міжнародною методологією, визначеною міжнародним стандартом ISO 50002. Цей стандартв становлює загальний алгоритм проведення енергоаудиту, який забезпечує найбільш ефективну роботу енергоаудитора. Етапи проведення енергетичного аудиту, описані в стандарті ISO 50002, є загальними для всіх промислових підприємств. Даний Посібник було розроблено в рамках проєкту «Консультування підприємств щодо енергоефективності», який виконується на замовлення Уряду Німеччини Німецьким товариством міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ) в рамках Міжнародної Ініціативи з питань зміни Клімату.

Цей посібник розроблено для галузей, які прагнуть підвищити енергоефективність, і викладає методології енергоаудиту відповідно до загальної міжнародної методології, визначеної Міжнародною організацією зі стандартизації 50002 (ISO 50002). У посібнику наведено порівняння різних видів енергоаудиту, які застосовуються на промислових підприємствах. Терміни, використані в посібнику, відповідають чинному законодавству України, а також стандартам серії ISO 50000. Посібник є результатом консолідації практичного досвіду вітчизняних експертів з енергоаудиту, які провели близько 60 енергоаудитів промислових підприємств чотирьох галузей (хлібопекарська, молочна, машинобудівна та виробництво неметалевих будівельних матеріалів).

Посібник можна завантажити за посиланням: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57359

Практичний посібник «Керівництво з впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2018»

Проєкт Організації об’єднаних націй з промислового розвитку (UNIDO) «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України» оголошує про випуск Практичного Посібника для фахівців з впровадження Систем енергетичного менеджменту (СЕнМ): «Керівництво з впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2018».
У даному Керівництві розглядаються актуальні питання, пов’язані із підготовкою до впровадження, створення і функціонування СЕнМ відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001.
Керівництво може бути корисним для:

  • будь-якої організації, незалежно від її типу, розміру, складності, географічного місцезнаходження, культури або продуктів та послуг, які вона надає.
  • для всіх видів діяльності, що впливають на енергетичні показники, енергоефективність, які управляються та контролюються компанією.
  • всіх типів енергії незалежно від обсягів їх споживання.

Керівництв підготовлено для полегшення ознайомлення з базовими принципами стандарту ISO 50001, а також для поліпшення загального розуміння ключових положень і принципів побудови СЕнМ для широкого кола людей (топ-менеджменту, представників фінансових установ, консалтингових та інжинірингових компаній тощо).

Керівництво доступне для завантаження за посиланням: http://www.ukriee.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/EnMS-Practical-Guide-2021_Ukraine_ukr.pdf
 

Коцар О.В. Автоматизовані системи контролю, обліку та управління енерговикористанням

Наведено особливості побудови розподілених автоматизованих систем контролю, обліку та управління енерговикористанням на базі різних типів лічильників електричної енергії, та їхнього застосування в умовах функціонування і розвитку ринку електричної енергії України.

Розглянуто принципи і технічні рішення побудови АСКОЕ на базі імпульсних і цифрових вимірювальних каналів, а також особливості управління часом в АСКОЕ.

Матеріали книги підготовлено в рамках викладання навчальних дисциплін «Інформаційні та комунікаційні технології в системах електропостачання», «Інформаційні та комунікаційні технології в системах енергоменеджменту», а також у рамках проведення лекційних занять за темою «Вимірювальні прилади і системи. Побудова АСКОЕ» на курсах підвищення кваліфікації за навчальними програмами «Енергетичний менеджмент» та «Енергетичний аудит».

Для фахівців, які займаються розробленням, впровадженням та експлуатацією АСКОЕ з метою організації комерційного і технічного обліку електроенергії, енергомоніторингу та управління енерговикористанням.

Прокопенко В.В. Енергетичний аудит

Тренінговий модуль підготовлено на основі робочих навчальних програм з дисципліни «Енергетичний аудит», яка викладається на кафедрі електропостачання Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського для використання в якості навчального посібника в циклі тренінгів для фахівців агро-харчової промисловості в рамках проекту ЮНІДО – ГЕФ «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України».

Розглянуті методологія і постановка задачі енергетичного аудиту, наведені приклади і результати розрахунків, фрагменти звітів реальних енергетичних аудитів та інші >матеріали з енергетичних аудитів, у яких автор безпосередньо брав участь.

Енергетична ефективність України. Кращі проектні ідеї

Наведено особливості реалізації політики підвищення енергоефективності, зокрема, розвиток сутності поняття енергоефективності, особливості його застосування в сучасних умовах. Проаналізовано міжнародний досвід у сфері енергоефективності, європейські орієнтири при формуванні політики, орієнтири підвищення енергетичної ефективності, формування політики енергоефективності Міжнародним енергетичним агентством.

Розглянуто стан енергоспоживання та енерговикористання в Україні. Наведено оцінку потенціалу енергозбереження та рівнів енергоефективності в державі. Представлено напрямки формування політики енергоефективності в нашій країні. Наведено комплекс проектних ідей підвищення енергетичної ефективності областей та міст України (Черкаської, Одеської, Волинської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей; міст Дніпра, Кам’янська, Києва, Кривого Рогу, Львова, Херсона).

Матеріали книги підготовлено у рамках проекту «Професіоналізація та стабілізація енергетичного менеджменту в Україні», який виконується згідно Угоди про партнерство та співпрацю між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут, Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту (Україна) і Hochschule der Wirtschaft für Management, Університетом вивчення прикладного менеджменту (Німеччина), за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Для спеціалістів, які займаються розробкою та впровадженням проектів з енергоефективності, формуванням систем енергоменеджменту в Україні, а також для викладачів, аспірантів і студентів електро- і теплотехнічних спеціальностей.