Кваліфікаційний центр є структурним підрозділом Центру підготовки енергоменеджерів навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту (НН ІЕЕ) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

У своїй діяльності кваліфікаційний центр керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, іншими актами у сфері кваліфікацій, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, методичними рекомендаціями Національного агентства кваліфікацій.

Наш кваліфікаційний центр здійснює:

 • оцінювання і визнання результатів навчання, зокрема здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти;
 • присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій;
 • визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах.

Кваліфікаційний центр є уповноваженим Національним агентством кваліфікацій на підставі сертифікату про акредитуванняРішенням Національного агентства кваліфікацій № ___ від ___ __________ 2024 року Центр підготовки енергоменеджерів НН ІЕЕ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  акредитований як кваліфікаційний центр, про що внесено запис до Реєстру кваліфікацій за № ____ від ___   __________ 2024 року.


Присвоєння та/або підтвердження професійної кваліфікації у Центрі підготовки енергоменеджерів навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – кваліфікаційний центр) здійснюється за такими професійними кваліфікаціями:

 

«Енергетичний аудитор будівель»

 

Енергетичний аудит будівель здійснюється енергоаудитором шляхом оцінки ефективності використання енергії будівлею або групою будівель з метою визначення економічно обґрунтованих можливостей щодо підвищення її рівня енергетичної ефективності.

Методична основа діяльності енергоаудитора визначена в ДСТУ EN 16247-2:2015 та інших національних стандартів, гармонізованих з європейськими стандартами у сфері енергетичного аудиту процесів, в межах, що відповідають меті енергетичного аудиту та його обсягу.

Діяльність за цією професією здійснюється у відповідності до Закону України "Про енергетичну ефективність будівель", який визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель і спрямований на зменшення споживання енергії у будівлях. 

Відповідно до цього Закону "енергетичний аудитор будівель (далі – енергоаудитор будівель) - фізична особа, яка має дійсний кваліфікаційний сертифікат, отриманий за результатами проходження сертифікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності, енергетичного аудиту будівель та обстеження технічних установок".

Для мінімізації можливого ризику заподіяння шкоди замовнику енергоаудитором будівель внаслідок неякісного та/або несвоєчасного виконання покладених на нього функцій і обов’язків або надання недостовірних результатів енергетичного аудиту будівлі, пов'язаних з низькою кваліфікацією енергоаудиторів будівель, цим Законом передбачається необхідність підтвердження кваліфікації енергоаудиторів будівель шляхом проведення їх сертифікації.

Відповідно до статті 9 цього Закону сертифікація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності, енергетичного аудиту будівель та обстеження технічних установок, проводиться кваліфікаційними центрами, акредитованими Національним агентством кваліфікацій.

Процедура оцінки відповідності осіб, яким присвоєно/підтверджено/визнано професійну кваліфікацію енергетичного аудитора будівель, за результатами якої приймається рішення щодо видачі або відмови у видачі сертифіката енергетичного аудитора будівель визначається Порядком проведення сертифікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності, енергетичного аудиту будівель та обстеження технічних установок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2024 р. № 40. Ця постанова відмінює чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 600 “Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 48, ст. 2984).

Зверніть будь ласка увагу, що з моменту відміни постанови КМУ №600, всі атестаційні комісії з професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, більше НЕ МАЮТЬ ЛЕГІТИМНОСТІ!!

В нашому кваліфікаційному центрі діяльність з оцінки професійної кваліфікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності, енергетичного аудиту будівель та обстеження технічних установок, здійснюється у відповідності до:

З цими документами Ви можете ознайомитись натиснувши на відповідну назву документа, наведеного вище.
 

Інформація про результати професійної сертифікації вноситься кваліфікаційними центрами до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Строк дії сертифіката енергоаудитора будівель становить п’ять років!!

 

«Енергетичний аудитор процесів»
 
Відповідно до Порядку проведення та вимог до енергетичного аудиту процесів та транспорту під енергетичним аудитом процесу розуміється енергетичний аудит, в якому основним об’єктом енергетичного аудиту є один або декілька виробничих процесів або їх окремі складові, які можуть охоплювати одну чи декілька одиниць виробничих ліній, технологічного обладнання, лабораторій, дослідних центрів тощо.

Енергетичний аудит процесів проводиться з урахуванням вимог ДСТУ EN 16247-3:2015ДСТУ ISO 50002:2016 та інших національних стандартів, гармонізованих з європейськими стандартами у сфері енергетичного аудиту процесів, в межах, що відповідають меті енергетичного аудиту та його обсягу.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про енергетичну ефективність", енергетичний аудит здійснюється енергетичним аудитором, який є незалежним і не має конфлікту інтересів, і який перебуває у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією, в якій здійснюється енергетичний аудит, крім випадків, коли проведення енергетичного аудиту є однією з умов отримання державної підтримки.

Проєкт професійного стандарту «Енергетичний аудитор процесів» ще на стадії розроблення. Після його затвердження інформацію в цьому розділі буде оновлено.

Строк дії сертифіката енергоаудитора будівель становить п’ять років!!
 

«Енергетичний аудитор транспорту»

 

Відповідно до Порядку проведення та вимог до енергетичного аудиту процесів та транспорту під енергетичним аудитом транспорту розуміється енергетичний аудит, в якому основний об’єкт енергетичного аудиту належить до Єдиної транспортної системи України та пов’язаний з перевезенням пасажирів, вантажів, багажу, пошти, рухомим складом транспорту та судами, їх ремонтом, шляхами сполучення.

Енергетичний аудит транспорту проводиться з урахуванням вимог ДСТУ EN 16247-4:2015ДСТУ ISO 50002:2016 та інших національних стандартів, гармонізованих з європейськими стандартами у сфері енергетичного аудиту транспорту, в межах, що відповідають меті енергетичного аудиту та його обсягу.


Проєкт професійного стандарту «Енергетичний аудитор транспорту» ще на стадії розроблення. Після його затвердження інформацію в цьому розділі буде оновлено.

Строк дії сертифіката енергоаудитора будівель становить п’ять років!!

 

Зверніть будь ласка увагу, що відповідно до статті 10 Закону України "Про енергетичну ефективність", до підтвердження кваліфікації допускаються особи, які одночасно відповідають таким вимогам:

 1. здобули відповідну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти;
 2. пройшли підготовку (навчання) за відповідним напрямом (будівлі, процеси, транспорт);
 3. мають досвід роботи не менше ніж три роки у сферах енергетики, енергетичної ефективності, енергозбереження, енергетичного аудиту, сертифікації енергетичної ефективності будівель, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства.
 

Кваліфікаційна організація відмовляє у видачі кваліфікаційного сертифіката в разі нескладання особою кваліфікаційного іспиту. Особа, якій відмовили у видачі кваліфікаційного сертифіката в разі нескладання нею кваліфікаційного іспиту, має право на проходження повторного підтвердження кваліфікації не раніше ніж через місяць після прийняття рішення про таку відмову.

Оцінювання з присвоєння та/або підтвердження професійної кваліфікації проводиться комісією, до якої входять три оцінювачі кваліфікаційного центру. Персональний склад комісії затверджено керівником кваліфікаційного центру. Рівень кваліфікації всіх членів комісії є не нижчим рівня професійної кваліфікації, на присвоєння та/або підтвердження якого претендує здобувач. Кожен член комісії має щонайменше три роки стажу роботи за видом занять (професією) професійної кваліфікації. Під час роботи нашої комісії з оцінювання враховуються принципи неупередженості стосовно здобувачів. Ми не залучаємо до складу оцінювачів персонал Центру підготовки енергоменеджерів, який брав участь у навчанні відповідних здобувачів або має із ними родинні зв’язки. Комісія проводить засідання лише в повному складі.

Персональний склад комісії оцінювачів кваліфікаційного центру НН ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського з присвоєння (підтвердження) професійних кваліфікацій: 

 

Чернявський Анатолій Володимирович

канд.техн.наук, доц.

директор Центру підготовки енергоменеджерів навчально-наукового Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського
Досвід викладацької діяльності - понад 20 років.
Досвід практичної діяльності у сфері енергоаудиту - понад 15 років.
Член робочої групи з роброблення професійних стандартів "Енергетичний аудитор будівель", "
Енергетичний аудитор процесів", "Енергетичний аудитор транспорту"
Бориченко Олена Володимирівна 

канд.техн.наук, доц.

керівниця напрямку підтвердження професійних кваліфікації ЦПЕМ  

заст. завідувача кафедри електропостачання НН ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського 
Досвід викладацької діяльності - понад 15 років.
Досвід практичної діяльності у сфері енергоаудиту - понад 10 років.

Членкиня робочої групи з роброблення професійного стандарту "Енергетичний аудитор транспорту"

Дешко Валерій Іванович
 

докт.техн.наук, проф.

завідувач кафедри теплової та альтернативної енергетики Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського


Досвід викладацької діяльності - понад 30 років.
Досвід практичної діяльності у сфері енергоаудиту - понад 20 років.

Шовкалюк Марина Михайлівна

канд.техн.наук, доц.
відповідальна в ЦПЕМ за напрямок підготовки "Енергетичний аудитор будівель"
 

доцент кафедри електропостачання навчально-наукового  інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського
Досвід викладацької діяльності - понад 15 років.
Досвід практичної діяльності у сфері енергоаудиту - понад 10 років.

Білоус Інна Юріївна
канд.техн.наук, доц.

доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського
Досвід викладацької діяльності - понад 10 років.
Досвід практичної діяльності у сфері енергоаудиту - понад 5 років.

Шевченко Олена Миколаївна
канд.техн.наук, доц.

старший викладач кафедри теплової та альтернативної енергетики Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського
Досвід викладацької діяльності - понад 15 років.
Досвід практичної діяльності у сфері енергоаудиту - понад 10 років.

Яценко Олена Ігорівна
докт. філософії

асистентка кафедри теплової та альтернативної енергетики Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Досвід викладацької діяльності - понад 3 роки.
Досвід практичної діяльності у сфері енергоаудиту - понад 3 роки.

Для проходження процедури присвоєння та/або підтвердження професійної кваліфікації здобувач подає, а кваліфікаційний центр приймає заяву про присвоєння та/або підтвердження (далі – заява).
Зразок заяви можна завантажити за посиланням.


Здобувач також подає до кваліфікаційного центру інші документи, які дають змогу встановити особу здобувача; попередньо набуті ним компетентності та/або результати навчання. 

Перелік документів, необхідних для проходження процедури присвоєння та/або підтвердження професійної кваліфікації, визначений Кваліфікаційним центром:
 1. Оригінал та копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». При наявності ID-картки мати додаток, копію довідки або витягу з реєстру про реєстрацію місця проживання.
 2. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
 3. Оригінал та копія документа державного зразка про вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти за Переліком галузей знань і спеціальностей вищої освіти, які зазначені у Професійному стандарті «Енергетичний аудитор будівель» (розділ ІІІ, п. 1);
 4. Оригінал та копія документів про освіту, отриманих в іншій країні, перекладених українською мовою та визнаних в Україні відповідно до законодавства (за наявності);
 5. Копії документів, що засвідчують факт трудових відносин та/або документа, що засвідчує стаж роботи з виконання робіт за даною кваліфікацією;
 6. Згода (особиста) на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: