Денисюк С.П. ISO 50001: цілі стандарту та перспективи його впровадження в Україні

У навчальних матеріалах тренінгового модулю посібнику розглянуто формування політики енергоефективності в Україні, зокрема, особливості політики енергозбереження на початку ХХІ ст., фактори інноваційної стратегії і стратегії енергоефективності в Україні, інструменти підвищення енергоефективності. Оцінено стратегічний підхід до енергоменеджменту згідно положень стандарту ISO 50001, дано загальні рекомендації щодо реалізації принципів стандарту ІSO 50001 при впровадженні системи енргоменеджменту (СЕнМ) на підприємстві, основні етапи та основні заходи впровадження СЕнМ.

Представлена організаційна структура СЕнМ та основні обов’язки енергоменеджерів: аналіз даних про існуючий стан і можливості реалізації енергозберігаючої політики; оцінка поточного стану енергоменеджменту; оцінка рівнів та базових показників енергоефективності підприємства; енергопланування (збір і оцінка вхідних даних та визначення рівня енергоефективності) та енергоаналіз; визначення базової лінії, індикаторів енергоефективності, енергоцілей і завдань.

Представлені особливості реалізації положень стандарту ISO 50001 в Україні, побудови інтегрованих систем менеджменту на основі циклу постійного покращення PDCA.

Коцар О.В. Автоматизовані системи контролю, обліку та управління енерговикористанням

Наведено особливості побудови розподілених автоматизованих систем контролю, обліку та управління енерговикористанням на базі різних типів лічильників електричної енергії, та їхнього застосування в умовах функціонування і розвитку ринку електричної енергії України.

Розглянуто принципи і технічні рішення побудови АСКОЕ на базі імпульсних і цифрових вимірювальних каналів, а також особливості управління часом в АСКОЕ.

Матеріали книги підготовлено в рамках викладання навчальних дисциплін «Інформаційні та комунікаційні технології в системах електропостачання», «Інформаційні та комунікаційні технології в системах енергоменеджменту», а також у рамках проведення лекційних занять за темою «Вимірювальні прилади і системи. Побудова АСКОЕ» на курсах підвищення кваліфікації за навчальними програмами «Енергетичний менеджмент» та «Енергетичний аудит».

Для фахівців, які займаються розробленням, впровадженням та експлуатацією АСКОЕ з метою організації комерційного і технічного обліку електроенергії, енергомоніторингу та управління енерговикористанням.

Прокопенко В.В. Енергетичний аудит

Тренінговий модуль підготовлено на основі робочих навчальних програм з дисципліни «Енергетичний аудит», яка викладається на кафедрі електропостачання Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського для використання в якості навчального посібника в циклі тренінгів для фахівців агро-харчової промисловості в рамках проекту ЮНІДО – ГЕФ «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України».

Розглянуті методологія і постановка задачі енергетичного аудиту, наведені приклади і результати розрахунків, фрагменти звітів реальних енергетичних аудитів та інші >матеріали з енергетичних аудитів, у яких автор безпосередньо брав участь.

Енергетична ефективність України. Кращі проектні ідеї

Наведено особливості реалізації політики підвищення енергоефективності, зокрема, розвиток сутності поняття енергоефективності, особливості його застосування в сучасних умовах. Проаналізовано міжнародний досвід у сфері енергоефективності, європейські орієнтири при формуванні політики, орієнтири підвищення енергетичної ефективності, формування політики енергоефективності Міжнародним енергетичним агентством.

Розглянуто стан енергоспоживання та енерговикористання в Україні. Наведено оцінку потенціалу енергозбереження та рівнів енергоефективності в державі. Представлено напрямки формування політики енергоефективності в нашій країні. Наведено комплекс проектних ідей підвищення енергетичної ефективності областей та міст України (Черкаської, Одеської, Волинської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей; міст Дніпра, Кам’янська, Києва, Кривого Рогу, Львова, Херсона).

Матеріали книги підготовлено у рамках проекту «Професіоналізація та стабілізація енергетичного менеджменту в Україні», який виконується згідно Угоди про партнерство та співпрацю між Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут, Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту (Україна) і Hochschule der Wirtschaft für Management, Університетом вивчення прикладного менеджменту (Німеччина), за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Для спеціалістів, які займаються розробкою та впровадженням проектів з енергоефективності, формуванням систем енергоменеджменту в Україні, а також для викладачів, аспірантів і студентів електро- і теплотехнічних спеціальностей.